Công khai tài chính năm 2016

Thứ tư - 23/08/2017 14:06
Phòng GD&ĐT TX Bến Cát                                                                                       
Đơn vị: Trường TH An Tây A                                                                                                                          Biểu số 2
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  CÁC KHOẢN THU - CHI ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017
                                                                                                                                                                                 ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu              914,012,955  
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác              914,012,955  
  Thu các khoản đầu năm ( NH2016-2017)                914,012,955  
  + Khăn, kem, ca, bàn chải, sách, phù hiệu..                 78,435,000  
  + Bảo hiểm y tế ( NH 2016-2017)                610,487,955  
  + Bảo hiểm tai nạn ( NH 2016-2017)                124,570,000  
  + Hội phí ( NH 2016-2017)                100,520,000  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ                              -    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  Chi dự toán hoạt động    
B Dự toán chi              914,012,955  
I Loại…, khoản…              914,012,955  
1 Chi các khoản thu đầu năm              914,012,955  
  + Khăn, kem, ca, bàn chải, sách, phù hiệu.. 78,435,000  
  + Nộp phí Bảo hiểm y tế ( NH 2016-2017)                610,487,955  
  + Nộp phí Bảo hiểm tai nạn ( NH 2016-2017)                124,570,000  
  + Bàn giao hội PHHS ( NH 2016-2017)                100,520,000  
II Loại…, khoản…    
C Dự toán chi nguồn khác    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
                                                                                               Ngày 22  tháng  08   năm 2016 
                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                      (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                                    NGUYỄN HỮU TÀI


Phòng GD&ĐT TX Bến Cát                                                                                       
Đơn vị: Trường TH An Tây A                                                                                                                                 Biểu số 2
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2016 ( Nguồn kinh phí thường xuyên)
                                                                                                                                                                             ĐVT: đồng
 
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu          4,925,514,601  
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác    
  Thu dự toán hoạt động          4,925,514,601  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ          4,925,514,601  
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  Chi dự toán hoạt động          4,925,514,601  
B Dự toán chi ngân sách nhà nước          4,925,514,601  
I Loại…, khoản…          4,925,514,601  
1 Chi thanh toán cá nhân         4,045,270,601  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn             470,040,000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa             250,270,000  
4 Chi khác             159,934,000  
II Loại…, khoản…    
5 Tiết kiệm cải cách tiền lương    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
                                                                                               Ngày 30  tháng 12  năm 2016 
                                                                                               Thủ trưởng đơn vị
                                                                                               (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                               NGUYỄN HỮU TÀI
                                                                                                                                   
 
          
                                                                                              

Phòng GD&ĐT TX Bến Cát                                                                                       
Đơn vị: Trường TH An Tây A                                                                                                                            Biểu số 2
                                                                                                                                 
                                                                                                                   
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THU - CHI NĂM 2016 ( Nguồn kinh phí không thường xuyên)
                                                                                                                                                                                ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu              978,483,748  
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác    
  Thu dự toán hoạt động                  978,483,748  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ              978,483,748  
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
       
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  Chi dự toán hoạt động                978,483,748  
B Dự toán chi ngân sách nhà nước              978,483,748  
I Loại…, khoản…              978,483,748  
1 Chi thanh toán cá nhân                494,326,248  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                  46,800,000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa                155,047,500  
4 Chi khác                282,310,000  
II Loại…, khoản…    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
                                                                                               Ngày 30  tháng 12  năm 2016 
                                                                                               Thủ trưởng đơn vị
                                                                                               (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                               NGUYỄN HỮU TÀI
 
 
  Phòng GD&ĐT TX Bến Cát             
Đơn vị: Trường TH An Tây A                                                                                                                                        Biểu số 2
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THU - CHI NĂM 2016 ( Nguồn kinh phí cải cách tiền lương)
                                                                                                                                                                             ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu              247,849,428  
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
       
4 Thu sự nghiệp khác    
  Thu dự toán hoạt động                  47,849,428  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ              247,849,428  
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
       
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  Chi dự toán hoạt động                254,702,654  
B Dự toán chi ngân sách nhà nước              254,702,654  
I Loại…, khoản…              254,702,654  
1 Chi thanh toán cá nhân                254,702,654  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
II Loại…, khoản…    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
                                                                                               Ngày 30  tháng 12  năm 2016 
                                                                                               Thủ trưởng đơn vị
                                                                                               (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                               NGUYỄN HỮU TÀI
                                                                                                                                   
          
Phòng GD&ĐT TX Bến Cát                                                                                       
Đơn vị: Trường TH An Tây A                                                                                                                                             Biểu số 2
                                                                                                                                                                                                                                                            
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THU - CHI NĂM 2016 ( Nguồn Bán trú, 2 buổi, các khoản đầu năm)
                                                                                                                                                                                     ĐVT: đồng
 
STT Chỉ tiêu Số tiền chi đầu năm Ghi chú
A Thu    
I Tổng số thu           5,569,064,955  
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
       
4 Thu sự nghiệp khác                  5,569,064,955  
  Thu tiền ăn                  3,119,272,000  
  Thu tiền 2 buổi                     975,720,000  
  Thu tiền vệ sinh                     100,520,000  
  Thu tiền hỗ trợ bán trú                     459,540,000  
  Thu các khoản đầu năm ( NH2016-2017)                     914,012,955  
  + Khăn, kem, ca, bàn chải, sách, phù hiệu..                        78,435,000  
  + Bảo hiểm y tế ( NH 2016-2017)                     610,487,955  
  + Bảo hiểm tai nạn ( NH 2016-2017)                     124,570,000  
  + Hội phí ( NH 2016-2017)                     100,520,000  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ                              -    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
       
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  Chi dự toán hoạt động    
B Chi           5,569,064,955  
I Loại…, khoản…           5,569,064,955  
1 Tiền ăn           3,119,272,000  
  Tiền trả nhà ăn              3,119,272,000  
  Tiền gas    
  Tiền lương cấp dưỡng    
  Tiền nước rửa chén, bao tay    
  Tiền trả cắt cơm cho học sinh    
2 Tiền học 2 buổi ngày              975,720,000  
  80%  giáo viên dạy lớp                780,576,000  
  10% quản lý                  97,572,000  
  10% cơ sở vật chất, điện, nước sinh hoạt                  97,572,000  
3 Tiền bán trú              459,540,000  
  Lương bảo mẫu                444,015,000  
  Chi trực kiểm tra bán trú                  15,525,000  
4 Tiền vệ sinh              100,520,000  
  Hỗ trợ nhân viên làm công tác vệ sinh                  93,600,000  
  Chi vật dụng vệ sinh                    6,920,000  
5 Tiền hỗ trợ bán trú                              -    
  Hỗ trợ nhân viên làm công tác bán trú    
6 Tiền nước uống học sinh                              -    
  Nước uống    
4 Chi các khoản thu đầu năm              914,012,955  
  + Khăn, kem, ca, bàn chải, sách, phù hiệu..                    78,435,000  
  + Nộp phí Bảo hiểm y tế ( NH 2016-2017)                  610,487,955  
  + Nộp phí Bảo hiểm tai nạn ( NH 2016-2017)                  124,570,000  
  + Bàn giao hội PHHS ( NH 2016-2017)                  100,520,000  
II Loại…, khoản…    
C Dự toán chi nguồn khác    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
                                                                                              
                                                                                               Ngày 30  tháng 12  năm 2016 
                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                      (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                                     NGUYỄN HỮU TÀI
 

Phòng GD&ĐT TX Bến Cát
Đơn vị: Trường TH An Tây A
 
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
NĂM  2016 ( NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN)
                                                                                                                                                                                   ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
       
4 Thu sự nghiệp khác    
  Thu dự toán hoạt động     4,925,514,601  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
       
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
I Loại…, khoản…     4,915,804,798  4,915,804,798
  - Mục:6000     2,379,134,490   2,379,134,490
  Tiểu mục 6001 ( Lương ngạch bậc)    1,116,326,760    1,116,326,760
  Tiểu mục 6003 ( Lương hợp đồng)    1,262,807,730     1,262,807,730
  Tiểu mục 6049                                  -                            -  
  - Mục:6100     1,085,648,914     1,085,648,914
  Tiểu mục 6101 ( Phụ cấp chức vụ)         52,440,000    52,440,000
  Tiểu mục 6112 ( Phụ cấp ưu đãi)       674,686,749     674,686,749
  Tiểu mục 6113 ( Phụ cấp trách nhiệm)         31,252,000     31,252,000
  Tiểu mục 6115 ( Phụ cấp thâm niên nghề)       302,232,940    302,232,940
  Tiểu mục 6117 ( Phụ cấp vượt khung)         25,037,225    25,037,225
  Tiểu mục 6149                            -  
  - Mục:6300        667,758,940    667,758,940
  Tiểu mục 6301 ( Bảo hiểm xã hội)       490,985,438     490,985,438
  Tiểu mục 6302 ( Bảo hiểm y tế)         81,830,907     81,830,907
  Tiểu mục 6303 ( Kinh phí công đoàn)         68,410,713      68,410,713
  Tiểu mục 6304 ( Bảo hiểm thất nghiệp)         26,531,882   26,531,882
  - Mục:6400        294,137,500     294,137,500
  Tiểu mục 6404 ( tăng thu nhập)              252,020,000    252,020,000
  Tiểu mục 6449 ( Trợ cấp, phụ cấp khác)                42,117,500    42,117,500
  - Mục:6500          49,137,363   49,137,363
  Tiểu mục 6501 ( Thanh toán tiền điện)                49,137,363    49,137,363
  - Mục:6550          94,467,775  94,467,775
  Tiểu mục 6551 ( Văn phòng phẩm)           8,661,375  8,661,375
  Tiểu mục 6552 ( Mua sắm dụng cụ văn phòng)         73,405,000  73,405,000
  Tiểu mục 6599 ( Vật tư văn phòng khác)         12,401,400  12,401,400
  - Mục:6600          31,238,066  31,238,066
  Tiểu mục 6601 ( Cước phí điện thoại)           5,627,666   5,627,666
  Tiểu mục 6612 ( Sách, báo tập chí)         11,368,000 11,368,000
  Tiểu mục 6617 ( Cước phí internet)           6,600,000  6,600,000
  Tiểu mục 6618 ( Khoán điện thoại)           4,800,000   4,800,000
  Tiểu mục 6649 ( Chi phí khác)           2,842,400  2,842,400
  - Mục:6700          21,910,000 21,910,000
  Tiểu mục 6701 ( Tàu xe)           8,710,000 8,710,000
  Tiểu mục 6702 ( Phụ cấp công tác phí)           5,700,000    5,700,000
  Tiểu mục 6703 ( Thuê phòng nghỉ đi công tác)              300,000   300,000
  Tiểu mục 6704 ( Khoán công tác phí)           7,200,000   7,200,000
  - Mục:6750            9,314,000 9,314,000
  Tiểu mục 6751 ( Thuê phương tiện vận chuyển)           1,690,000  1,690,000
  Tiểu mục 6758 ( Thuê đào tạo)           4,080,000   4,080,000
  Tiểu mục 6799 ( Thuê mướn khác)           3,544,000   3,544,000
  - Mục:6900          83,956,250  83,956,250
  Tiểu mục 6906 ( Sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ)                  1,960,000 1,960,000
  Tiểu mục 6912 ( Sửa thiết bị tin học)         18,921,000  18,921,000
  Tiểu mục 6913 ( Sửa chữa máy photocoppy)           4,933,500 4,933,500
  Tiểu mục 6916 ( Sửa chửa máy bơm nước)                  1,888,000 1,888,000
  Tiểu mục 6917 ( Bảo trì hoàn thiện phần mềm )           9,468,750 9,468,750
  Tiểu mục 6921 ( Sửa chữa điện nước)           6,775,000  6,775,000
  Tiểu mục 6949 ( Sửa chữa tài sản khác)         40,010,000  40,010,000
  - Mục:7000        129,985,500  129,985,500
  Tiểu mục 7001 ( Hàng hóa vật tư chuyên môn)         22,338,000   22,338,000
  Tiểu mục 7003 ( Mua,in ấn tài liệu chuyên môn)              607,000 607,000
  Tiểu mục 7004 ( Chi trang phục )           3,660,000  3,660,000
  Tiểu mục 7006 ( Sách tài liệu chuyên môn)           1,514,500 1,514,500
  Tiểu mục 7049 ( Chi phí khác)       101,866,000 101,866,000
  - Mục:7850               600,000  600,000
  Tiểu mục 7899 ( Trợ cấp bí thư chi bộ)                      600,000  600,000
  - Mục:7750          68,516,000   68,516,000
  Tiểu mục 7758 ( Hỗ trợ khác)      -  
  Tiểu mục 7761 ( Chi tiếp khách)                        76,000    76,000
  Tiểu mục 7764 ( Chi lập quỹ khen thưởng)         36,600,000   36,600,000
  Tiểu mục 7799 ( chi khác)         31,840,000     31,840,000
II Loại…, khoản…    
       
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
  - Mục:    
  Tiểu mục    
  Tiểu mục    
       
                                                                                 Ngày 30  tháng 12  năm 2016 
                                                                                 Thủ trưởng đơn vị
                                                                                 (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                 NGUYỄN HỮU TÀI
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
  Phòng GD&ĐT TX Bến Cát                     
Đơn vị: Trường TH An Tây A                                                                                                            Biểu số 3
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
NĂM  2016 ( NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN)
                                                                                                                                                                         ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác    
  Thu dự toán hoạt động              978,483,748  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
I Loại…, khoản…        894,592,244         890,563,670
  - Mục:6000            4,028,574             4,028,574
  Tiểu mục 6003( lương NVYT)           4,028,574                    4,028,574
  - Mục:6100        111,670,013         111,670,013
  Tiểu mục 6106 ( Phụ cấp thêm giờ)       111,670,013                111,670,013
  Tiểu mục 6149                                      -  
  - Mục:6400        456,453,632         456,453,632
  Tiểu mục 6406 ( Hỗ trợ đối tượng chính sách)         10,079,999                  10,079,999
  Tiểu mục 6449 ( Trợ cấp, phụ cấp khác)       446,373,633                446,373,633
  - Mục:6550        111,000,000         111,000,000
  Tiểu mục 6552              111,000,000                111,000,000
  - Mục:6750          27,731,000           27,731,000
  Tiểu mục 6758 ( Thuê đào tạo)                27,731,000                  27,731,000
  - Mục:6900                         -                            -  
  Tiểu mục 6949                                      -  
  - Mục:7000            1,200,000             1,200,000
  Tiểu mục 7004 ( Chi trang phục bảo vệ)                  1,200,000                    1,200,000
  - Mục:7750          85,109,025           85,109,025
  Tiểu mục 7757                23,109,025                  23,109,025
  Tiểu mục 7758                                      -  
  Tiểu mục 7764                                  -                                      -  
  Tiểu mục 7799 ( Chi tiền tết)                62,000,000                  62,000,000
  - Mục:9050          97,400,000           97,400,000
  Tiểu mục 9062                97,400,000                  97,400,000
  Tiểu mục 9063                                  -                                      -  
II Loại…, khoản…    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
       
                                                                                 Ngày 30  tháng 12  năm 2016 
                                                                                 Thủ trưởng đơn vị
                                                                                 (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                 NGUYỄN HỮU TÀI

Phòng GD&ĐT TX Bến Cát               
Đơn vị: Trường TH An Tây A                                                                                                                          Biểu số 3
                                                                                                                                                                      
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
NĂM  2016 ( NGUỒN KINH PHÍ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG)
                                                                                                                                                                             ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
       
4 Thu sự nghiệp khác    
  Thu dự toán hoạt động        247,849,428  
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
       
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
I Loại…, khoản…        220,559,725         220,559,725
  - Mục:6000        160,813,873         160,813,873
  Tiểu mục 6001  ( Lương ngạch bậc)            38,637,909              38,637,909
  Tiểu mục 6003 ( Lương hợp đồng)            45,283,980              45,283,980
  Tiểu mục 6049         76,891,984              76,891,984
  - Mục:6100          37,542,207           37,542,207
  Tiểu mục 6101 ( Phụ cấp chức vụ)              1,859,998                1,859,998
  Tiểu mục 6112 ( Phụ cấp ưu đãi)            24,019,212              24,019,212
  Tiểu mục 6113 ( Phụ cấp trách nhiệm)                 240,000                    240,000
  Tiểu mục 6115 ( Phụ cấp thâm niên nghề)            10,574,892              10,574,892
  Tiểu mục 6117 ( Phụ cấp vượt khung)                 848,105                    848,105
  Tiểu mục 6149                                   -  
  - Mục:6300          22,155,645           22,155,645
  Tiểu mục 6301 ( Bảo hiểm xã hội)         17,369,215              17,369,215
  Tiểu mục 6302 ( Bảo hiểm y tế)           2,894,869                2,894,869
  Tiểu mục 6303 ( Kinh phí công đoàn)              952,522                    952,522
  Tiểu mục 6304 ( Bảo hiểm thất nghiệp)              939,039                    939,039
  - Mục:6400                 48,000                  48,000
  Tiểu mục 6404                                   -  
  Tiểu mục 6449 ( Trợ cấp, phụ cấp khác)                        48,000                      48,000
II Loại…, khoản…    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
  - Mục:    
  Tiểu mục    
  Tiểu mục    
       
 
                                                                          Ngày 30  tháng 12  năm 2016 
                                                                          Thủ trưởng đơn vị
                                                                            (Đã ký và đóng dấu)
                                                                         NGUYỄN HỮU TÀI
 

 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn website của trường cập nhật các thông tin gì nhất?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay508
  • Tháng hiện tại19,400
  • Tổng lượt truy cập185,817
phòng GDĐT Bến Cát
Học tập và làm theo tấm gương HCM
chào mừng cách mạng tháng 8
Bội giáo dục và đào tạo
Edunet
Vnedu
Quản lý nhà trường
Kết nối trường học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây